What's New
Our Affiliation

Indian Confederation for Healthcare Accreditation
Past Office Bearers
PAST PRESIDENTS
Late Dr. Awadhesh Saran(1975), Patna Late Dr. S. Gopalakrishnan (1976), Madras
Late Dr. P.T. Acharya (1977), Baroda Late Dr. D.P. Burma (1978), Varanasi
Dr. K.G. Tanksale (1979), Bombay Late Dr. C. Sita Devi (1980), Visakhapatnam
Dr. T. N.Pattabiraman (1981), Manipal Dr. G.P. Talwar (1982), Delhi
Dr. K.L. Mukherjee (1983), Calcutta Dr. N.C. Panda (1984), Cuttack
Late Dr. G.D. Kalyankar (1985), Bangalore Late Dr. A.S. Sane (1986), Ahmedabad
Dr. K.P. Sinha (1987), Patna Dr. P.P. Singh (1988), Udaipur
Dr. R.L. Mattoo (1989), Jammu Dr. A.V. Potnis (1990), Bombay
Dr. P.S. Shukla (1991), Shimla Dr. P.S. Murthy (1992), Delhi
Dr. T. Malati (1993), Hyderabad Dr. B.C. Harinath (1994), Sevagram
Dr. T. Venkatesh (1995), Bangalore Dr. P.R. Prasad (1996), Perundurai
Dr. P.K. Joseph (1997), Kottayam Dr. K.L. Mukherjee (1998), Calcutta
Dr.Col. Y.V.Sharma (1999), Pune Dr. A.S.Kanagasabapathy (2000) Vellore
Dr. A.K.Bhutey (2001), Nagpur Dr. P. Usha Sarma (Delhi) , 2002
Dr. Praveen Sharma (2003), Jaipur Late Dr. Taranath Shetty (2004), Bangalore
Dr M. V. Kodliwadmath (2005) Belgaum Dr. B. N. Tiwary (2006) Patna
Col. Dr. Praduman Singh (2007) Pune Dr. Arun Raizada (2008) New Delhi
Dr. Krishnajyoti Goswami (2009) Kolkata Dr. D. M. Vasudevan (2010) Kochi
Dr. Sucheta P. Dandekar (2011) Mumbai Dr. Neelima Singh (2012) Gwalior
Dr. Abhay Pratap (2013) Bokaro Dr. Jayashree Bhattacharjee (2014) Delhi
Dr. Praveen Sharma (2015) Jodhpur Dr. Rajendra Prasad (2016) Chandigarh.
Dr. Poornima Manjrekar (2017) Mangalore. Dr. Abbas A. Mahdi (2018) Lucknow.
 
PAST VICE-PRESIDENTS
Dr. S. Gopalakrishnan (Madras) 1975 Dr. B. K. Sur (Kanpur) 1975
Dr. P. T. Acharya (Baroda) 1976 1976
Dr. D. P. Burma (Varanasi) 1977 Dr. N. B. Vasavada (Surat) 1977
Dr. Dr. K. G. Tanksale (Bombay) 1978 Dr. B. V. Hatwalne 1978
Dr. Dr. C. Sita Devi (Vizag) 1979 Dr. A. V. Potnis (Bombay) 1979
Dr. Dr. G. Sulochana (Thanjavur) 1980 Dr. P. P. Singh (Udaipur) 1980
Dr. G. P. Talwar (Delhi) 1981 Dr. S. S. Dubey (Varanasi) 1981
Dr. K. L. Mukherjee (Calcutta) 1982 Dr. A. K. Tandon (Pune) 1982
Dr. N. C. Panda (Cuttack) 1983 Dr. G. Sulochana (Thanjavur) 1983
Dr. A. K. Sarkar (Chandigarh) 1984 Dr. R. P. Singh (Gaya) 1984
Dr. A. S. Sane (Ahmedabad) 1985 Dr. K. A. Manjal (Bombay) 1985
Dr. Dr. K. P. Sinha (Patna) 1986 \85 \85 \85 1986
Dr. P. P. Singh (Udaipur) 1987 Dr. C. R. Maity (Burdwan) 1987
Dr. D. K. Srivastava (Kanpur) 1988 Dr. R. L. Mattoo (Jammu) 1988
Dr. A. K. Sarkar (Chandigarh) 1989 Dr. A. V. Potnis (Bombay) 1989
Dr. P. S. Shukla (Shimla) 1990 Dr. A. K. Bhutey (Bombay) 1990
Dr. P. S. Murthy (Delhi) 1991 Dr. S. Mazumdar ( Chandigarh )1991
Dr. T. Malati (Hyderabad) 1992 Dr. F. R. Billimoria (B\92bay) 1992
Dr. B. C. Harinath (Sevagram) 1993 Dr. K. K. Srivastava (Delhi) 1993
Dr. T. Venkatesh (Bangalore) 1994 Dr. K. A. Manjal (Mumbai) 1994
Dr. P. R. Prasad (Perundurai) 1995 Dr. Harbans Lal (Rohtak) 1995
Dr. P. K. Joseph (Kottayam) 1996 Dr. D. S. Sheriff (Salem) 1996
Dr. K. L. Mukherjee (Calcutta) 1997 Dr. N. R. Akarte (Nagpur) 1997
Dr. Col. Y. V. Sarma (Pune) 1998 Dr. K. T. Shetty (Bangalore) 1998
Dr. A. S. Kanagasabapathy (Vellore) 1999 Dr. Arun Raizada (Delhi) 1999
Dr. A. K. Bhutey (Mumbai) 2000 Dr. V. S. Thakur (Delhi) 2000
Dr. P. Usha Sarma (Delhi) 2001 Dr. V. S. Thakur (Delhi) 2001
Dr. Praveen Sharma (Jaipur) 2002 Dr. V. S. Thakur (Delhi) 2002
Dr. Taranath Shetty (Bangalore) 2003 Dr. Vijay Singh Thakur (Delhi) 2003
Dr. M. V. Kodliwadmath ( Belgaum) 2004 Dr. Shashank Tyagi (Meerut) 2004
Dr. B. N. Tiwary (Patna) 2005 Dr.(Mrs.) V. A. Haldankar (Mumbai) 2005
Lt. Col. Parduman Singh (Pune) 2006 Dr. Krishnajyoti Goswami (Kolkata) 2006
Dr. Arun Raizada (Delhi) 2007 Dr. U. Satyanarayanan ( Vijayawada ) 2007
Dr. Krishnajyoti Goswami (Kolkata) 2008 Dr. T. N. Raghunath (Bangalore) 2008
Dr. D. M. Vasudevan (Kochi) 2009 Dr . Uday Kumar (Patna) 2009
Dr. Sucheta Dandekar (Mumbai) 2010 Dr. C. V. Anand (Coimbatore) 2010
Dr. Neelima Singh (Gwalior) 2011 Dr. Sandhya Mishra (Jaipur) 2011
Dr. Abhay Pratap (Bokaro) 2012 Dr. Jayashree Bhattacharya (New Delhi) 2012
Dr. Jayashree Bhattacharjee (New Delhi) 2013 Dr. Ulhas Tendulkar (Mumbai ) 2013
Dr. Monika Gupta Jodhpur (2014) Dr. Rajendra Prasad (Chandigarh) 2015
Dr. S. V. Rana (Chandigarh) 2015 Dr. Poornima Manjrekar Mangalore (2016)
Dr. Dharamveer Yadav Jaipur (2016) Dr. Abbas A. Mahdi (2017) Lucknow
Dr. Jairam Rawtani (2017) Dr Jairam Rawtani (2018) Jodhpur
 
PAST SECRETARIES
Dr. K.P. Sinha (Patna) 1975-1985 Dr. Mrs. Indu Sinha (Patna) 1985-89
Dr. K.P. Sinha (Patna) 1990-94 Dr. U. M. Donde (Mumbai) 1995-2001
Dr. Taranath Shetty (Bangalore) 2002-2003 Dr. M.V.R. Reddy (Wardha) 2004-2009
 
PAST TREASURERS
Dr. H.N. Mitra (Patna) 1975 Dr. J.N. Shivpuri (Patna) 1976-82
Dr. Basant K. Sinha (Patna) 1983-95 Dr. Anjana Singh (Patna) 1996-2003
Dr. K. R. Prasad (Patna) 2003 - 2005 Dr. B. N. Tiwary (Patna) 2005-2006
D.r Rajiv Ranjan Sinha (Patna) 2007-2009  
 
PAST JOINT - SECRETARIES
1975 Dr. Mrs. Maharani Chakraborty (Varanasi) 1975 Dr. Prem Kishore, (Patna)
1976 Dr. P.T. Acharya (Baroda) 1976 Dr. A.S. Kanagasabapathy (Vellore)
1978 Dr. Prem Kishore (Patna) 1978 Dr. G.R.K. Rao (Varanasi)
1979 Dr. A.R.S. Sinha (Patna) 1979 Dr. S.G. Gokani
1980 Dr. Mrs. P. Sundari Devi (Vizag) 1980 Dr. A.R.S. Sinha (Patna)
1981 Dr. A.R.S. Sinha (Patna)) 1981 Mr. K. Sudhakar Prabhu (Delhi)
1982 Dr. Miss. Shail Sharma (Delhi) 1982 Dr. Mrs. Indu Sinha (Patna)
1983 Dr. K.K. Ghose (Calcutta) 1983 Dr. Mrs. Indu Sinha (Patna)
1984 Dr. B. Kar (Orissa) 1984 Dr. Mrs. Indu Sinha (Patna)
1985 Dr. T. Venkatesh (Bangalore) 1985 Dr. Mrs. Indu Sinha (Patna)
1986 Dr. J. N. Parhi (Burla) 1986 Dr. B.N. Tiwary (Patna)
1987 Dr. R.L. Mattoo (Jammu) 1987 Dr. A.R.S. Sinha (Patna)
1988 Dr. J.P. Gupta (Udaipur) 1988 Dr. A.R.S. Sinha (Patna)
1989 Dr. Mrs. P. Mattoo (Jammu) 1989 Dr. A.R.S. Sinha (Patna)
1990 Dr. S.G. Gokani (Bombay) 1990 Dr. A.R.S. Sinha (Patna)
1991 Dr. Kartar Singh (Amritsar) 1991 Dr. A.R.S. Sinha (Patna)
1992 Dr. U.M. Donde (Bombay) 1992 Dr. D.K. Srivastava (Delhi)
1993 Dr. U.M. Donde (Bombay) 1993 Dr. L. Vasantha (A.P.)
1994 Dr. U.M. Donde (Mumbai) 1994 Dr. Col. Y.V. Sharma (Pune)
1995 Dr. Rajiv R. Sinha (Patna) 1995 Dr. Mrs. Sheila Uthappa (Bangalore)
1996 Dr. V.V. Parthasarthy (Coimbatore) 1996 Dr. Thomas Verghese (Kottayam)
1997 Dr. R.R. Sinha (Patna) 1997 Dr. Thomas Verghese (Kottayam)
1998 Dr. R.R. Sinha (Patna)
1999 Dr. R.R. Sinha (Patna) 1999 Dr. B.L.Somani (Pune)
2000 Dr. R.R.Sinha (Patna) 2000 Dr. S. Swaminathan (Vellore)
2001 Dr. R.R. Sinha (Patna) 2001 Dr. Suresh Chari (Nagpur)
2002 Dr. R.R.Sinha (Patna) 2002 Mr. Pankaj Bansal (Delhi)
2003 Dr. R.R. Sinha (Patna) 2003 Dr. Piyush Ajmera (Jaipur)
2004 Dr. K.R. Prasad (Patna) 2004 Dr. T. N. Raghunath (Bangalore)
2005 Dr. K. R. Prasad (Patna) 2005 Dr S. B. Patil (Belgaum)
2006 Dr. K.R. Prasad (Patna) 2006 Dr. Kalyan Goswami (Sewagram)
2007 Dr. K. R. Prasad (Patna) 2007 Dr. Kalyan Goswami (Sewagram)
2008 Dr. K. R Prasad (Patna)
2009 Dr. K. R. Prasad (Patna) 2009 Dr Shyamli Pal (Kolkata)
2010 Dr. Harsh Vardhan Singh (Delhi) 2010 Dr. T. Vijayakumar (Kerala)
2011 Dr. Harsh Vardhan Singh (Delhi) 2011 Dr. Vinay Phatke (Mumbai)
2012 Dr. Monika Gupta (Jaipur) 2012 Dr Sanjeev Kumar Singh (Gwalior)
2013 Dr. S. V. Rana (Chandigarh) 2013 Dr Abhijit Pratap (Bokaro)
2014 Dr H. V. Singh (Delhi) 2014 Dr. R. B. Sinha (Patna)
2015 Dr. Ram Binay Sinha (Patna) 2015 Dr. Jairam Rawtani (Jodhpur)
2016   Dr. Ram Binay Sinha (Patna) 2016   Dr. Thungapathra M. (Chandigarh)
2018 Dr. Ram Binay Sinha (Patna) 2018 Dr. Dilutpal Sharma (Lucknow)