What's New
Our Affiliation

Indian Confederation for Healthcare Accreditation
Fellowship Awardees
Dr. K.G. Tanklsale (1995) Dr. C. Sita Devi (1995)
Dr. T.N. Pattabiraman (1995) Dr. K.L. Mukherjee (1995)
Dr. N.C. Panda (1995) Dr. G.D. Kalyanakar (1995)
Dr. A.S. Sane (1995) Dr. K.P. Sinha (1995)
Dr. P.P. Singh (1995) Dr. A.V. Potnis (1995)
Dr. P.S. Shukla (1995) Dr. P.S. Murthy (1995)
Dr. T. Malati (1995) Dr. G. K. Khuller (1998)
Dr. U. M. Donde (2004) Dr. K. K. Srivastava ( 1995)
Dr. L.M. Srivastava (1995) Dr. B.C. Harinath (1996)
Dr. T. Venkatesh (1997) Dr. P.R. Prasad (1997)
Dr. A.S. Kanagasabapathy (1997) Dr. C.R. Maity (1997)
Dr. Harbans Lal (1997) Dr. Surendra Pal Singh (1997)
Dr. S.S. Dubey (1997) Dr. Col. Y.V. Sharma (2002)
Dr. A.K. Bhutey (2002) Dr. F.R. Billimoria (2002)
Dr. R. L. Matoo (2002) Dr. P. Usha Sarma (2004)
Dr. A. R. Aroor (2004) Dr. Praveen Sharma (2004)
Dr. S. Swaminathan (2004) Dr. K. Taranath Shetty (2005)
Dr. K. M. Dubey (2005) Dr. M. V. Kodliwadmath (2006)
Dr. M. V. R. Reddy (2006) Dr. B. N. Tiwary (2007)
Dr. A. N. Suryakar (2007) Dr. Sucheta Dandekar (2008)
Dr. Arun Raizada (2009) Dr. Jayashree Bhattacharjee (2009)
Dr. Krishnajyoti Goswami (2010) Dr. Uday Kumar (2010)
Dr. D.M. Vasudevan (2011) Dr. S. V. Rana (2011)
Dr. T. Vijayakumar (2011) Dr. Shyamali Pal (2012)
Dr. Neelima Singh (2013) Dr. Suman Bala Sharma (2013)
Dr. Tester F. Ashavaid (Mumbai) 2014 Dr. U. Satyanarayana (Vijayawada) 2014
Dr. Abhay Pratap (Bokaro) 2014 Dr. Jasvinder K. Gambhir (Delhi) 2015

Dr. B. K. Agarawal  (Indore)  2016

 Dr. Rajendra Prasad (Chandigarh) 2017

Dr. Seema Bhargava  (Delhi)  2018

  Dr. Poornima Manjrekar (Mangalore) 2018